PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Goudvink

De Vink 6

7905 HN

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 263047

E-mail:
obsdegoudvink@bijeen-hoogeveen.nl

Ons onderwijs

Onze visie op opvoeden, leren en onderwijzen

In het onderwijs, gegeven aan De Goudvink, staat de leerling centraal. Het wordt als een uitdaging gezien om de schoolloopbaan van de leerlingen te bevorderen waarbij persoonlijke ontplooiing het uitgangspunt is. Leerlingen worden tijdens de schoolperiode met respect en betrokkenheid tegemoet getreden en er wordt een veilige leeromgeving geboden. We toetsen het gegeven onderwijs steeds aan moderne onderwijsinzichten en nieuwe ontwikkelingen.

De Goudvink heeft daartoe enkele doelen geformuleerd:

  • De school moet inspelen op individuele verschillen in tempo, belangstelling en  begaafdheid.
  • De kinderen moeten hun mogelijkheden kunnen ontplooien, waarbij initiatief, keuze en    verantwoordelijkheid centraal staat.
  • Onderwijs dient een zodanige gunstige uitwerking te hebben op de intermenselijke verhoudingen zodat kinderen leren samenwerken en samenleven.
  • De kinderen leren zelfstandig te werken zodat er sprake is van competentie en autonomie.
  • Binnen het onderwijsaanbod dient er sprake te zijn van een doorgaande lijn. Dit houdt onder andere in dat leerdoelen en leermiddelen op het ontwikkelniveau van het kind zijn afgestemd waarbij de zone van naaste ontwikkeling niet uit het oog verloren mag worden.
  • Onderwijs dient aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen.
  • Zelfverantwoordelijke zelfbepaling speelt binnen het onderwijsaanbod een grote rol.