Medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad?

Meebeslissen en meepraten over het beleid van de school? Ouders en personeel kunnen hiervoor toetreden tot de medezeggenschapsraad (MR). Beide hebben het wettelijk recht om mee te praten over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een MR te hebben waarin zowel ouders als personeel zitting hebben. Voor onze school doen we dit samen met drie andere scholen namelijk OBS Villa Kakelbont, OBS de Goudvink en OBS het Spectrum. Samen vormen wij het cluster Centrum.

Waarover praat de MR? Veel onderwerpen worden door of met de MR besproken. Daarbij kunt u denken aan zaken als: geldbesteding, gebouwen en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, schooltijden en verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, nieuwe onderwijsmethodes, veiligheid op school en de invoering van ICT. Een MR heeft relaties met diverse organen rond de verschillende scholen. Er is veel contact met de directies van de verschillende scholen over alle relevante onderwerpen. Op uitnodiging neemt de directie zitting in het reguliere overleg van de MR. Naast de directie is er ook een directe relatie met de GMR. In de GMR nemen ouders en leerkrachten zitting om te praten over het bovenschoolse beleid. De GMR is dan ook de gesprekspartner van de Stichting Bijeen, waaronder onze scholen vallen.

Op dit moment kent de MR de volgende leden:

Kim Endeman (leerkracht, lid MR)
Frederiek Snippe-Kracht (leerkracht, lid MR)
Ingeborg Bos-Kuiper (ouder, lid MR)
Jessica Zwiers (ouder, lid MR)

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

Een MR heeft vijf bevoegdheden of rechten die zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het gaat om drie algemene en twee bijzondere bevoegdheden. 

1. Informatierecht 
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de (G)MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. De MR ontvangt in elk geval jaarlijks schriftelijk de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Elk jaar voor 1 mei ontvangt de MR informatie over het geld dat het bevoegd gezag heeft ontvangen. Voor 1 juli ontvangt de MR een jaarverslag. De manier waarop het bevoegd gezag de informatie aan de MR verschaft, wordt vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.

2. Recht op overleg 
De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst dan moeten tenminste tweederde van de leden van de MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn. Voor de GMR geldt een soortgelijke regel, maar dan ten aanzien van zaken die voor de organisatie als geheel van belang zijn.

3. Initiatiefrecht 
Het initiatiefrecht houdt in dat de (G)MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren.

4. Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde, in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

5. Adviesrecht 
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal, in het reglement vastgelegde aangelegenheden, het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies naast zich neerleggen. 

Documenten
Diverse publicaties van de MR zijn terug te vinden onder downloads.

Verschillende websites 
Daarnaast is er uiteraard ook veel informatie op het internet te vinden over de MR en de rol hiervan. Hieronder een aantal websites die u kant raadplegen voor het vinden van meer informatie.
www.minocw.nl- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap www.voo.nl -  Vereniging voor Openbaar Onderwijs
www.voo.nl – Vereniging voor Openbaar Onderwijs
www.ouders.net- Landelijke vereniging voor ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden in het christelijk onderwijs
www.infowms.nl- Informatie over de WMS
www.bijeen-hoogeveen.nl - Stichting Bijeen Hoogeveen

Meer informatie?
Neem voor informatie of vragen contact op met de MR via één van de boven genoemde ouders of leerkrachten op uw school. U kunt ook een vergadering van de MR bijwonen, deze zijn namelijk openbaar. De data waarop wordt vergaderd staan op deze website.