Visie


Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.
 

Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken taal en rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers, verweven in de aanpak van de Vreedzame school. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.


Onze visie op opvoeden, leren en onderwijzen
In het onderwijs, gegeven aan De Goudvink, staat de leerling centraal. Het wordt als een uitdaging gezien om de schoolloopbaan van de leerlingen te bevorderen waarbij persoonlijke ontplooiing het uitgangspunt is. Leerlingen worden tijdens de schoolperiode met respect en betrokkenheid tegemoet getreden en er wordt een veilige leeromgeving geboden. We toetsen het gegeven onderwijs steeds aan moderne onderwijsinzichten en nieuwe ontwikkelingen.

De Goudvink heeft daartoe enkele doelen geformuleerd: